Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Duyurusu

Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11.08.2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Yönetmelik ile Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS), başvuruların alınması, inceleme ve karar alma süreçlerine ilişkin olarak çeşitli hususlarda yeni düzenlemeler getirilmektedir.
 
Tüketici hakem heyetlerine başvuruda büyük kolaylık
 
Başvuruların şahsen veya avukat aracılığıyla; elden, posta yoluyla veya elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS ile yapılacağı düzenlenmektedir.
 
Elektronik ortamda e-Devletten başvuru yapan ve güvenli elektronik imzası veya mobil imzası olmayan tüketicilerin, ıslak imzalı başvuru formunu varsa ekinde bilgi ve belgelerle birlikte 15 gün içerisinde ilgili tüketici hakem heyetine iletme yükümlülüğü kaldırılmıştır. Değişiklik ile birlikte e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS’e başvuru yapılması ile başvuru işlemleri tamamlanmış olacaktır. Aynı zamanda e-Devlet kapısından gelen başvuruların güvenli elektronik ya da mobil imza ile imzalanmasına gerek kalmayacaktır. Bu şekilde bürokrasinin azaltılmasına ve tüketicinin kolayca başvuru yapabilmesine imkân tanınmaktadır.
 
Tüketici Bilgi Sistemi’nin (TÜBİS) kullanımı zorunlu hale getirildi
 
Tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerinde kullanılması zorunluluğu bulunan TÜBİS, tüketicilerin elektronik ortamda şikâyetlerini iletebildikleri ve tüketici hakem heyetlerinin iş ve işlemlerini gerçekleştirdikleri çevrimiçi bir sistem olarak TÜBİS’in gerek başvuru sahipleri gerekse tüketici hakem heyetleri tarafından hızlı, etkin ve kolay kullanımının sağlanması amacıyla yeni bir yazılım yapılmış ve TÜBİS’in doğru, eksiksiz ve zamanında kullanımına ilişkin olarak yeni bir düzenleme yapılmıştır.
 
İnceleme süreci hızlandırıldı
 
Tüketici hakem heyetlerinin esas olarak 6 ay içinde karar vermesi gerekmektedir. Bunun yanında söz konusu inceleme sürecinin daha da kısaltılabilmesi amacıyla bilirkişi incelemesine ilişkin işlemler tüketici hakem heyeti başkanının yetkileri arasına dâhil edilmiştir.
 
Tüketici hakem heyetinin tarafsızlığı güçlendirildi
 
Çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinden oluşan ve çoğulcu temsil anlayışıyla oluşturulmuş hakem heyetlerinin kendilerine yapılan başvurularda tarafsızlıklarını güçlendirmek amacıyla başkan, üye ve raportörlerin tüketici hakem heyetlerinde bilirkişi olarak görevlendirilemeyecekleri düzenlenmiştir.
 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.