AB ve Dış İlişkiler

Genel Müdürlüğümüz AB-Dış İlişkiler biriminde, gerek Avrupa Birliği (AB) gerekse Dünya Ticaret Örgütü, Birleşmiş Milletler, OECD, ICPEN vb. uluslararası kuruluşlarla olan ilişkilerin organizasyonu, bu kapsamda yapılan her türlü yazışmalar, raporlar, toplantılar vb faaliyetler yürütülmektedir.

AB-Türkiye Katılım Müzakerelerinin, 28. faslı, ‘Tüketicinin ve Sağlığın Korunmasıdır’. Söz konusu fasıla ait tanıtıcı tarama toplantısı 8-9 Haziran 2006; ayrıntılı tarama toplantısı ise 6-7 Temmuz 2006 tarihlerinde gerçekleştirilmiş olup, bu fasılda, Bakanlığımız koordinatör kurum olarak görev yapmıştır. Tüketicinin ve Sağlığın Korunması Faslı AB Konseyinde onaylanmış ve 19 Aralık 2007 ‘de herhangi bir açılış kriteri olmaksızın müzakerelere açılmıştır. Faslın kapanış kriterlerinden birisi tüketicinin korunması mevzuatının AB mevzuatı ile tam uyumunun sağlanmasıdır. Avrupa Birliği-Türkiye Katılım Müzakereleri kapsamında, müzakerelere açılan ‘Tüketicinin ve Sağlığın Korunması’ faslının kapanabilmesi için öngörülen kriterlerden biri olan mevzuat uyumunu tamamlamak amacıyla, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda değişiklik çalışmaları halen devam etmektedir.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) Bilim, Teknoloji ve Sanayi Direktörlüğü altında oluşturulan Tüketici Politikaları Komitesi nezdinde Ulusal Eşgüdüm Birimi görevi Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir. Bu çerçevede, anılan komite nezdinde yılda iki kez düzenlenen toplantılara iştirak sağlanarak, bu toplantılar neticesinde oluşturulan belgelere gerektiğinde ilgili kurumların görüşü de alınarak katkı sağlanmaktadır.

Ayrıca, tüketici çıkarlarını etkileyen sınır ötesi ticari faaliyetler hakkında bilgi paylaşımı ve kanun uygulayıcı kurumlar arasında uluslararası işbirliğini sağlamayı hedefleyen Uluslararası Tüketicinin Korunması ve Güçlendirme Ağı (ICPEN) toplantılarına katılım sağlanmaktadır. 18-21 Ekim 2010 tarihleri arasında Avustralya İletişim ve Medya Kurumu ev sahipliğinde Federal Ticaret Komisyonu tarafından düzenlenen “İstenmeyen İletişimler/Reklamlar” konulu ICPEN toplantısına Genel Müdürlüğümüzce de katılım sağlanmıştır. ICPEN’in 2010 yılındaki 2. konferansı 01-04 Kasım 2010 tarihleri arasında Amsterdam’da yapılmış olup, konferansa ve çalıştaylara Genel Müdürlüğümüzce katılım sağlanmıştır. Ülkemizin 2008 yılının Temmuz ayında ICPEN’e yaptığı üyelik başvurusu kabul edilmiş ve üyeliğimiz 01-04 Kasım 2010 tarihleri arasında yapılan konferansta onaylanmıştır.

Genel Müdürlüğümüzce tüketicinin korunması alanında AB kaynaklı proje çalışmaları da yürütülmektedir. Türkiye-Avrupa Birliği Mali İşbirliği 2004 Yılı Programı kapsamında onaylanan, “Tüketicinin Korunması Mevzuatının Tam Uyumu, Yürütülmesi ve Uygulanması Çalışmalarında Türkiye’nin Kapasitesinin Güçlendirilmesi” eşleştirme projesi, 3 Ekim 2005- 1 Nisan 2007 tarihleri arasında Bakanlığımız ile Federal Alman Tüketicinin Korunması, Gıda ve Tarım Bakanlığı tarafından yürütülmüştür. Federal Alman Tüketicinin Korunması, Gıda ve Tarım Bakanlığı ile işbirliği içerisinde 18 ay yürütülen eşleştirme projesi başarıyla tamamlanmıştır.

Ayrıca, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) 1. Bileşeninin 2012 yılı programlaması sürecinde Genel Müdürlüğümüzce sunulan “Further Alignment in Consumer Protection” isimli proje teklifinin programlama paketine dahil edilmesi öngörülmüştür. Programlama aşamasında proje fişine ilişkin Avrupa Komisyonu ile Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin yorumları doğrultusunda proje fişinde değişiklikler yapılmış olup 01.02.2012 tarihi itibariyle son hali verilerek AB Bakanlığı ile Bakanlığımız AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne iletilmiştir.

Projenin amacı, tüketicinin korunması mevzuatında AB ile teknik, kurumsal ve yasal açıdan tam uyum sağlamak ve Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ile tüketici mahkemelerinin kapasitesini arttırmaktır. Bu doğrultuda Adalet Bakanlığı, Türkiye Adalet Akademisi ve Yargıtay Başkanlığı projenin ortak faydalanıcıları olması planlanmaktadır.